10

avg

JAVNO NAROČILO za obnovo ŠRC Bonifika v letu 2018

Naročnik, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za: SKLOP 1: Zahodna pot ob velikem igrišču SKLOP 2: Sanacija trim steze Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji. Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3179 najkasneje do 30. 8. 2018 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Darij Novinec v.d. direktorja

08

avg

Javni razpis za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper

Z javnim razpisom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 865/2, k.o. Ankaran - 2594, v izmeri 24.000 m2, v lasti Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, in sicer za namen izgradnje odprtih skladiščnih površin oziroma odprtega parkirišča za avtomobile na celotni površini te parcele, ki leži v območju Ankaranske bonifike za obdobje 40 let. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA STAVBNO PRAVICO" in z obvezno navedbo, na katero ponudbo za stavbno pravico se nanaša, najkasneje do dne 29.08.2018 do 12.00 ure na naslov Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma mogoče oddati tudi osebno v prostorih Javnega zavoda za šport Mestne občina Koper, na naslovu Cesta Zore Perello – Godina 3, 6000 Koper, med delovnim tednom od 09.00 do 12.00 ure.