17

jun

Javno naročilo za storitev fizičnega in tehničnega varovanja objektov in površin v upravljanju Javnega zavoda za šport MOK in objekta in površin Osnovne šole Koper

Rok prijave: 2.7.2019 do 09.00 ure Datum objave: 17.6.2019 POVABILO K SODELOVANJU Naročnik, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za "Storitev fizičnega in tehničnega varovanja objektov in površin v upravljanju Javnega zavoda za šport MOK in objekta Osnovne šole Koper". Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

05

jun

Javni razpis za oddajo nepremičnine - del. parc. št. 1412/1 k.o. Koper (ID znak parcele 3472472) in del par. št. 1626/12 (ID parcele 6892899) za namen postavitve premičnega gostinskega objekta v Centru športov na mivki

Rok prijave: 26.06.2019 Datum objave: 05.06.2019 Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper na podlagi 52. in 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), objavlja: JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM Del parc. št. 1412/1 k.o. Koper (ID znak parcela 3472472) in del parc. št. 1626/12 (ID znak parcele 6892899) v Centru športov na mivki v izmeri 100 m2 za namen postavitve začasnega premičnega objekta za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti za obdobje 4 (štirih) mesecev, za izhodiščno najemnino 4.000,00 EUR. Del nepremičnine se nahaja ob modularnem kompleksu Centra športov na mivki. Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici oddati priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 26.06.2019 do 24.00 ure. Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sportkoper.si, s pripisom »najem dela nepremičnine v Centru športov na mivki«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bi prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER

03

jun

ZAČENJA SE MISIJA 2. SNL!

Vljudno vabljeni na tekmo kvalifikacij za popolnitev 2. SNL med Koprom in Gradom. VSTOP PROST!