10

jan

Sklep o ustavitvi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo dela nepremičnine št. 6530 k.o. Semedela

Številka: 352-2018/2 (RZ)

Datum   :   10.1.2019

  

Na podlagi III. odstavka 49. člena ZSPDSLS-1 Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), v povezavi s 5. odstavkom V. točke Javnega zbiranja ponudb za javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine v najem, št. 352/2018-1, z dne 31.12.2018 izdaja vršilec dolžnosti direktorja Darij Novinec naslednji:

 

S K L E P

 o ustavitvi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo dela nepremičnine

št. 6530 k.o. Semedela (ID znak parcele 2606 6530) v najem

  

1. člen

 Postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo dela nepremičnine št. 6530 k.o. Semedela (ID znak parcele 2606 6530) v najem, ki je bil začet z objavo Javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnine v najem, št. 352-2018/1, na spletni strani javnega zavoda za šport Mestne občine Koper dne 31.12.2018 se ustavi.

 

2. člen

 

Ta sklep začne veljati z dnem objave na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper.

 

 

 

 

     Darij Novinec

     v.d. direktorja

 
Proložene datoteke:


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH