10

feb

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnine – del parc. št. 1412/1 k.o. Koper (ID znak parcela 3472472) in del parc. št. 1626/12 (ID 6892899) za namen postavitve objekta v Centru športov na mivki na Piranski cesti v Kopru, za opravljanje gostinske dejavnosti, v

 PREDMET NAJEMA

 Del parc. št. 1412/1 k.o. Koper (ID znak parcela 3472472) in del parc. št. 1626/12 (ID znak parcela 6892899) v Centru športov na mivki na Piranski cesti v Kopru v izmeri 85 m2 (peščena podlaga) in 59 m2terase modularnega kompleksa Centra športov na mivki, v skupni izmeri 144 m2, za namen postavitve objekta za opravljanje gostinske dejavnosti za obdobje 5 (petih) let, za izhodiščno letno najemnino 9.000,00 EUR.

Izklicna višina najemnine, ki je predmet Javnega razpisa je bila določena izkustveno na podlagi 38. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18).

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM,  del parc. št. 1412/1 in del. Parc. 1626/12 k.o. Koper, v Centru športov na mivki, z oznako 0078-478/2020«

in sicer na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 02.03.2020 do 24.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, vsak dan od 08.00 ure do 12.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih po poteku roka za oddajo ponudb bo javno, dne 03.03.2020, s pričetkom ob 10.00 uri, na naslovu: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, v sejni sobi v I. nadstropju športne dvorane Arena Bonifika.

Javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.sportvkopru.si/ in https://www.koper.si/.

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo v okviru predmetnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, spletni strani Mestne občine Koper ali v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure, vse do izteka roka za oddajo ponudb.

Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.
Proložene datoteke:


Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH