15

apr

Sklep o ustavitvi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo dela nepremičnine s parc. št. 1423/4 k.o. Koper


Na podlagi 3. odstavka 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v zvezi s 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) izdaja direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper naslednji:

S K L E P

o ustavitvi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo dela nepremičnine s parc . št. 1423/4 k.o. Koper 

 

Postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo dela nepremičnine s parc . št. 1423/4 k.o. Koper, ki je bil začet z javnim razpisom pod opr. št 0136/2020-1 z dne 10.03.2020 in objavljen dne 10.03.2020 na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper in Mestne občine Koper se ustavi.  

 

                                                                              Duško Madžarović

                                                                                     direktor

 

 

Lokacije naših športnih objektov

© 2014 Zavod za šport MOK
NA VRH